ایجاد سیل بند

خدمات اجرا گابیون حوزه آبخیز و خدمات مشاوره کنترل سیل

گابیون بندی چیست ؟ اولین کاربردهای اجرای گابیون در مصارف نظامی بوده است و قفسهای بزرگی ساخته و از سنگ و گل پر شده و جهت حفاظت از ابنیه ، تجهیزات و ابزارالات نظامی بکار گرفته می شده است . البته در مصر باستان و برای پیشگیری از خسارات رود نیل بهنگام طغیان نیز از…

جزئیات