ساخت تیر برق چوبی مربع

ساخت تیر چراغ برق چوبی به مهارت و دانش خاصی نیاز است همچنین فشارهاییکه بر پایه های تیر چراغ برق وارد می شوند عبارتست از: نیروهای عمودی ناشی از وزن بالایی تیر ، یراق آلات ، مقره ، کنسول و خود پایه و نیروی افقی که نزدیک به سر پایه به آن اعمال می شود…

جزئیات

طراحی تیر برق چوبی اشباع شده در ایران

طراحی ساخت تیر برق چوبی با چوب اشباع شده اولین بار در ایران در طراحی تیر چرغ برق چوبی نکات مهمی است که توسط سازنده باید رعایت شود و منجر به ساخت تیر برق چوبی با ساخت اصولی کمک خواهند کرد . اما نکات بسیار زیادی وجود دارد که ممکن است توسط افراد و اشخاص…

جزئیات
ساخت تیر چوبی لاکچری

ساخت تیر برق چوبی لاکچری

کیمیا دیزاین اولین سازنده انواع تیر برق چوبی لاکچری در ایران می باشد که تولید انبوه تیر برق های چوبی فانتزی در ایرن و نصب در پروژه های لوکس مورد نظر قرار گرفته است. تیر برق چوب لاکچری در حال نصب در پروژه   کیمیا دیزاین تولید کننده و مجری پروژه های دکوراسیون خارجی لوکس…

جزئیات

تیر چراغ برق چوبی

تولید کننده تیر چوبی تیر چراغ برق چوبی ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﭼﺮاغ برق در ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺨﺼﻮص، ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد .اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﻇﺮوف زﺑﺎﻟﻪ و ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ . اﻧﺘﺨﺎب وﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ﺳﻄﺢ وﻧﻮع روﺷﻨﺎﻳﻲ ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ…

جزئیات