ساخت میز شطرنج پارکی

میز شطرنج سیمانی به صورت ست هایی به همراه صندلی ، میز شطرنج پارکی ، اجرای میز

و نیمکت سیمانی ، طرح … میز پارک (سنگی مصنوعی) نانو سنگ میز شطرنج (سنگی

میز شطرنج پارکی مخصوص پارک ها و اماکن توریستی توسط ما طراحی و مورد بررسی قرار گرفت. ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ با اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﺎرﺑﺮی ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و ﺗﺠﺎری در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . ﺿﻮاﺑﻂ ﻛﺎﻓﻲ و ﻧﺎآﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ، ﻓﻘﺪان اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻳﻊ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻘﺪان ﻣﻘﺮراتﻫﻨﺮ ﻃﺮاﺣﻲ در ﻋﺮﺻﻪ و اﻟﮕﻮﺑﺮداری ﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ، ﺳﺒﺐ آﻛﻨﺪﮔﻲ ﭼﻬﺮه ﺷﻬﺮﻫﺎ از دروازه ورودی ﺗﺎ ﻗﻠﺐ ﺷﻬﺮ از ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ و ﻋﻼﻳﻢ ﻧﺎﺟﻮر، ﺿﻌﻴﻒ و ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ .

میز شطرنج پارکی

شطرنج فضای باز

میز شطرنج پارکی با سیمان کد: ۱۰۱۱

خرید شطرنج پارک

میز شطرنج پارکی با سنگ تراورتن کد: ۱۰۱۲

 

میز شطرنج پارکیﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺴﺆوﻻن ذیرﺑﻂ استفاده از تفریحات سالم از قبیل میز شطرنج ، میز شطرنج پارکی ، وسایل بدنسازی و…. ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ، وﻇﻴﻔﻪ ﻛﻨﺘﺮل شهر و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻛﺴﺒﻪ و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎ را ﺳﺎﻣﺎن دهد.

تولیدات کیمیا دیزاین در زمینه تجهیزات پارکی تماما دارای سازه فلزی و پوشیده از رنگ پودری الکترواستاتیک با ضخامت بالا می باشد.

جنس نشیمن ها نیز از چوب و چوب پلاست و یا پروفیل فلزی و یا مواد سنتتیک سیمنت برد میباشد که برای اقلیم های مختلف کشور عزیزمان پیشنهاد می شود.

فروش میز پینگ پنگ و فوتبال دستی
فروش نیمکت پارکی
فروش شطرنج بزرگ پارکی
فروش گلدان شهری
فروش میله پرچم
فروش چراغ های روشنایی
فروش مخزن زباله پارکی
فروش برج نوری

index

صندلی پارکی

صندلی چهار تایی پارکی

شطرنج

شطرنج فضای باز

 

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند.

10 + 2 =

پاک کردن ارسال