طراحی فرهنگسرا

اصول طراحی مجموعه فرهنگسرا

طراحی فرهنگسرا طراحی فرهنگسرا ضوابط طراحی فرهنگسرا اصول طراحی مجموعه فرهنگسرا ابتدا در طراحی فرهنگ سرا باید ماهیت و کاربری چنین مجموعه‌هایی مشخص شود. این مهم بدون اطلاع و شناخت فرهنگ و خصوصیات آن ممکن نخواهد بود. بعد از این شناخت، به مطالعه و بررسی فضاها و عملکرد آنها خواهیم پرداخت. سعی کرده‌ایم با بررسی…

جزئیات