پروژه تامین تجهیزات مبلمان شهری سنگی دانشگاه الزهرا (س)

تیم طراحی کیمیا دیزاین

نوع پروژه :

طراحی محوطه پروژه تامین تجهیزات مبلمان شهری و سنگی مخصوص فضای باز دانشگاه الزهرا (س)

مساحت:

۵۰۰  متر مربع

موقعیت:

تهران – ده ونک

کاربری:

دولتی

کارفرما :

دانشگاه الزهرا (س)

index2020