ساخت سایبان های عمومی و طراحی المان شهری زیبا

المان های شهری نماد فرهنگی یک منطقه یا یک شهر را به تصویر می کشد تعریف المان شهری :  المان یا نماد شهری یا ترکیبی است پیکره وار که در ساخت آن از ویژگی های درونی احجام و اشکال هندسی ، صفحات قائم یا منحنی ، اجزای سازه ای ،کابلها  فریم ها و به طور…

جزئیات