اجرای فلاورباکس های دیواری و باغچه های سبز عمودی

دیوارهای زنده (Living Walls)، باغچه های سبز عمودی (Vertical Gardens) و مزرعه آسمان (Sky Farm) همه و همه به انواع جدید باغ، مزرعه و باغچههایی اتلاق میشود که روی سطوحی غیر از سطح هموار و افقی زمین بنا شدهاند. باغچه عمود ی نکته مهمی که در برگزیدن گیاهان در طراحی حصار سبز وجود دارد، به…

جزئیات